Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden leerlingen

Artikel 1 t/m 14

Artikel 1: Inschrijving
Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier/lesovereenkomst en de machtigingskaart van het MEC. Hierdoor verplicht men zich tot betaling van het éénmalig inschrijfgeld en de halfjaarlijks vooruitbetaling aan het MEC en het te betalen deel lestarief aan de docent. De inschrijving loopt tot het einde van het lesseizoen. Indien niet per mail of schriftelijk is opgezegd, met inachtneming van de opzegtermijn (zie artikel 14), loopt de inschrijving automatisch door in het daar opvolgende lesseizoen. De algemene voorwaarden zijn de leerling/ouder ter beschikking gesteld uiterlijk op het moment van inschrijving.

Artikel 2: Machtiging
De leerling/ouder is verplicht de machtiging van het MEC ingevuld en ondertekend in te leveren voor aanvang van de 1e les voor de halfjaarlijkse vooruitbetaling aan het MEC.

Artikel 3: Betaling lestarief
Een volledig lestarief bestaat uit een lesdeel aan het MEC en een lesdeel aan de docent. Omdat de leerling/ouder het MEC machtigt om elk half jaar (1e en 2e periode, zie artikel 7) het lesdeel voor het MEC automatisch af te schrijven, wordt aan de docent het resterende lesdeel betaald. Het resterende deel dient in overleg met de docent vooruit betaald te worden aan de docent voor minimaal één maand. U betaald dus zowel aan het MEC en aan de docent. Zie voor het lesdeel MEC per les en het lesdeel docent per les ons lestarief overzicht.

Artikel 4: Betalingsachterstand
Bij achterstand van betaling van het inschrijfgeld en/of lestarief wordt een betalingsherinnering gestuurd waarvoor € 10,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Wanneer 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering niet wordt gereageerd, dan volgt een tweede betalingsherinnering waarvoor de kosten € 10,00 bedragen. Als vervolgens binnen 14 dagen na dagtekening van de tweede betalingsherinnering niet wordt gereageerd, dan volgt een aanmaning. Wordt binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning niet gereageerd, dan komen vanaf die datum alle buitengerechtelijke kosten, incasso kosten en wettelijke rente voor rekening van de leerling of de ouder van de leerling. De administratiekosten zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 5: Proefles
Een individuele of duo proefles duurt 30 of 45 minuten. Een trio of kwartet proefles duurt 45 of 60 minuten. Het verschuldigde bedrag dient na afloop contant aan de docent te worden betaald. Prijzen proefles, zie ons lestarief overzicht. Bij aanvraag van een proefles gaan de algemene voorwaarden van het MEC van kracht.

Artikel 6: Annulering proefles
Annulering van een proefles dient 24 uur van te voren te geschieden. Bij niet tijdige annulering ontvangt de leerling/ouder een rekening van het MEC voor het verschuldigde proeflestarief, verhoogd met € 10,00 administratiekosten. De administratiekosten zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 7: Lesseizoen / 2 periodes / aantal lesweken
Een volledig lesseizoen bestaat uit 40 of 41 lesweken en loopt van augustus/september (na de zomervakantie het betreffende jaar) t/m juni/juli (begin van de zomervakantie het betreffende jaar). De eerste periode (20 tot 21 lesweken) loopt van augustus/september t/m januari/februari. De tweede periode (20 tot 21 lesweken) loopt van februari t/m juni/juli.

Artikel 8: Inschrijfgeld éénmalig
Het éénmalig inschrijfgeld wordt door het MEC door middel van automatische incasso geïncasseert van uw IBAN nummer. Het inschrijfgeld is geldig tot 2 jaar na beëindiging van de lesovereenkomst.

Artikel 9: Vooruitbetaling aan MEC
De halfjaarlijkse vooruitbetaling aan het MEC is het bedrag voor één periode voor 10/11 lessen (om de 14 dagen les) of 20/22 lessen (wekelijks les). Als een leerling later in een periode start met les, dan wordt naar verhouding de vooruitbetaling lager. M.a.w. de leerling betaalt voor het aantal te volgen lesweken die in de eerste of tweede periode, volgens het les- vakantierooster, zijn vastgesteld. Als daarna een nieuwe periode van start gaat dan geldt de volledige vooruitbetaling aan het MEC. Het MEC is ten alle tijden gerechtigd de lestarieven aan te passen.

Artikel 10: Aantal lessen / vakantie
De lessen vinden (twee)wekelijks plaats, m.u.v. de door het MEC ingeroosterde schoolvakantie weken. Zie het les- vakantierooster. De zomervakantie telt 6 weken.

Artikel 11: Absentie leerling
Wanneer een leerling door ziekte of een andere oorzaak geen gebruik maakt van de les, dan is de docent niet verplicht deze les in te halen. Niettemin is de leerling het lestarief verschuldigd.

Artikel 12: Absentie docent
Bij afwezigheid van de docent zal deze op een door hem/haar te bepalen moment een inhaalles inplannen. Bij langdurige ziekte of andere oorzaak zal de docent zorgen voor een vervanger.

Artikel 13: Annulering door leerling / ouder
Restitutie van de vooruitbetaling aan het MEC is niet mogelijk bij annulering van een les en tussentijdse opzegging. Tussentijdse opzegging van de lesovereenkomst is mogelijk met inachtneming van een periode van 4 lesweken. Dit houdt in dat na de opzegging nog over 4 lesweken het lestarief verschuldigd is aan de docent en dat de leerling recht heeft op deze lessen.

Artikel 14: Beëindiging lesovereenkomst
De lesovereenkomst kan eindigen eind januari, het einde van de eerste periode of voor de zomervakantie, het einde van de tweede periode. Dit dient van te voren (voor 31 januari of voor de zomervakantie) schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt, per mail of per brief aan de administratie van het MEC.

 

Algemene voorwaarden bedrijven

Artikel 15 t/m 18

Artikel 15: Levering diensten
Het Muziek Educatie Centrum (MEC) gaat nooit akkoord met afspraken betreffende automatische verlenging of stilzwijgende verlenging voor de toekomst. Ook als dat in de voorwaarden of op de bevestiging staat aangegeven van het desbetreffende bedrijf.
Bandopnames, gemaakt door een bedrijf, worden door ons niet geaccepteerd als een gemaakte afspraak of als een bevestiging. Met bandopnames gaan wij nooit akkoord, onder wat voor soort beding dan ook.
Zonder schriftelijke en ondertekende correspondentie en bevestiging van het MEC mag er niets gepubliceerd of vermeld worden op websites, bladen of welke andere vorm van reclame doeleinden.

Artikel 16: Bevestiging
Het Muziek Educatie Centrum geeft alleen akkoord als wij een schriftelijke bevestiging ontvangen per post, welk door een bevoegd persoon binnen het MEC wordt ondertekend en per post aan het desbetreffende bedrijf wordt teruggezonden.
Bevestigingen die per mail retour kunnen/moeten worden verzonden naar het desbetreffende bedrijf nemen wij niet in behandeling en worden door het MEC niet geaccepteerd.

Artikel 17: Alleen schriftelijke afspraken
Gemaakte afspraken zullen door een bedrijf altijd schriftelijk per post, aan het MEC moeten worden toegezonden, dus niet per mail. Hierna volgt door het MEC beoordeling van de gemaakte afspraken.

Artikel 18: Overeenkomst
Overeenkomsten moeten altijd schriftelijk in tweevoud zijn ondertekend door beide partijen, voorzien van datum en plaats van ondertekening.

Muziekschool Amsterdam